Voorwaarden en bepalingen

WHISPER POWER BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP EN AANBOD 

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen en diensten, zoals engineering, service, reparatie en onderhoud. Zij maken deel uit van alle koopovereenkomsten en van andere rechtsbetrekkingen, waarin Whisper Power optreedt als leverancier en/of contractpartij, tenzij en voor zover wij schriftelijk overeenkomen deze Voorwaarden volledig of gedeeltelijk buiten werking te stellen. 

1.2 Voorwaarden van het tegendeel kunnen alleen schriftelijk worden gesteld. Verbale afspraken of beloften zijn niet bindend. 

1.3 De toepasselijkheid van deze Voorwaarden sluit de toepasselijkheid van de eigen voorwaarden van de andere partij uit. 

1.4 Deze algemene voorwaarden kunnen betrekking hebben op: 

Wij, wij, de aannemer, of Whisper Power = Whisper Power B.V. 

De andere partij, de principaal of de cliënt = de partij waarmee Whisper Power een overeenkomst heeft gesloten overeenkomstig de bepalingen van par. 1,1 

Generator: apparatuur aangedreven door een verbrandingsmotor, om elektrische stroom te genereren, of een ander apparaat, waarvan een verbrandingsmotor is een vitale component, zoals een hydraulische aggregaat, een compressor, enz. 


2. AANBIEDINGEN; OPRICHTING VAN EEN KOOPOVEREENKOMST
2.1 Al onze aanbiedingen en prijzen vermeld in onze officiële prijs-lijsten, brochures en dergelijke zijn zonder betrokkenheid en onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de partijen. 

2.2 Een koopcontract is slechts tot stand gebracht en wordt van kracht na een schriftelijke bevestiging van onze kant. Als en wanneer we al een begin hebben gemaakt met de uitvoering van onze plicht, op basis van een mondelinge overeenkomst, maar zonder schriftelijke contract beschikbaar zijn, deze voorwaarden zijn ook van toepassing, volledig in overeenstemming met artikel 1.1. 

2.3 Onverminderd de bepalingen in het par. 5.8 Wij zullen, na schriftelijke instructies van de andere partij, alle wijzigingen in de door hem aangegeven volgorde uitvoeren, mits deze redelijkerwijs haalbaar zijn en met het recht op Whisper Power om eventuele bijkomende kosten in rekening te brengen en/of de leveringsperiode dienovereenkomstig aan te passen. 

2.4 Door extra werk is alles bedoeld dat Whisper Power levert en/of installeert in overleg met de opdrachtgever, al dan niet schriftelijk bevestigd, tijdens de uitvoering in het kader van de overeenkomst, die de hoeveelheden overschrijdt die expliciet zijn vastgelegd in het contract of in de orderbevestiging, of als we meer of andere activiteiten uitvoeren dan expliciet vastgelegd in het contract of orderbevestiging. 

2.5 Mondelinge beloften gedaan door, of afspraken gemaakt met ondergeschikte werknemers van Whisper Power zijn alleen geldig als en voor zover door ons schriftelijk bevestigd. 


3. PRIJZEN
3.1 Al onze prijzen gefactureerd in Euro valuta, exclusief BTW en andere heffingen toegepast door de wet en relevant voor de verkoop en levering, voor levering af fabriek, verpakt of uitgepakt, naargelang het geval. Wanneer prijzen worden genoteerd of overeengekomen in andere valuta worden zij in euro's in rekening gebracht tegen de wisselkoers op de datum van facturering. 

3.2 Wijzigingen in de kostenbepalende factoren na het aangaan van een contract en de levering van de te leveren goederen geven ons recht op de extra kosten die verband houden met dergelijke wijzigingen. 

3.3 Wijzigingen in douanerechten, belastingen en/of overheidsheffingen die betrekking hebben op de te leveren goederen, die na de voltooiing van het contract van kracht kunnen worden, zullen aan de cliënt worden doorgegeven. 

3.4 Arbeidsuren worden in rekening gebracht tegen onze normale tarieven voor normale werk-en reistijden in onze pricelisten of anders aangeboden. 50% extra wordt in rekening gebracht voor overwerk (na 

General Terms Whisper Power BV 24-08-2016  

18.00 uur tot volgende ochtend 06:00). 75% extra wordt in rekening gebracht voor het werken/reizen in het weekend van vrijdagavond 18.00 uur tot zaterdag nacht 00.00). 100% extra zal worden gevraagd voor werk/reis op zondag en volgens Nederlands recht officieel erkende feestdagen. (Zondag/vakantie morgen 00.00 uur tot volgende ochtend 06:00) 

  

4. TEKENINGEN, BEREKENINGEN, BESCHRIJVINGEN, MATRIJZEN, PATRONEN, GEREEDSCHAPPEN, ENZ.
4.1 Alle gegevens, beschreven of afgebeeld in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, metingen en gewichten, zijn niet bindend, tenzij zij uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door beide partijen ondertekende overeenkomst of in een door Whisper Power afgegeven schriftelijke orderbevestiging. 

4.2 Alle aanbiedingen, gemaakt door Whisper Power, evenals eventuele tekeningen, berekeningen, gegevensprogramma's, beschrijvingen, patronen, matrijzen en/of gereedschappen, enz., die door ons worden bereid of overgedragen, blijven ons onbeperkte eigendom, ongeacht of de kosten ervan al dan niet aan de klant zijn aangerekend. Alle informatie, die deel uitmaakt van het voorgaande, of waarop de fabricage-en constructiemethoden, producten, enz. zijn gebaseerd, blijven de exclusieve eigendom van Whisper Power, zelfs als een vergoeding voor deze is door ons in rekening gebracht aan de klant. De klant garandeert dat geen informatie, zoals hierboven vermeld, zal worden gekopieerd, aan derden bekend gemaakt of in welk opzicht dan ook gebruikt wordt, tenzij het de bedoeling van de overeenkomst dient en schriftelijke toestemming wordt verleend door Whisper Power. 


5. LEVERTIJDEN, LEVERING, VERPAKKING EN LAGERE BESTELKOSTEN
5.1 Leveringsperioden en leveringsschema's, aangegeven door ons, dienen slechts als indicatie en niet als uiterste termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Het recht van de andere partij om schadevergoeding te vorderen of het contract te ontbinden, mag niet worden overschreden. 

5.2 De leveringsperiode begint zodra we alle informatie hebben ontvangen die nodig is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst en na ontvangst van de afbetaling, indien overeengekomen. 

5.3 Levering van goederen is gemaakt ex werken Drachten, Nederland. Indien en wanneer de partijen overeenstemming hebben bereikt over een ander afleveringsadres voor de feitelijke overdracht, worden de goederen vervoerd op kosten en op risico en gevaar van de andere partij, zelfs indien de vervoersmodus wordt voorgeschreven door Whisper Power. Feitelijke levering wordt altijd gedaan tijdens de normale werkuren. 

5.4 Wat de levertijd betreft, wordt het product geacht te zijn geleverd wanneer het voor overdracht van eigendom aan de aangever beschikbaar is, of op zijn minst in zijn macht kan worden geplaatst en wanneer de cliënt hiervan in kennis is gesteld, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de verplichting die door Whisper Power is aanvaard om, indien van toepassing, aan de montageverplichtingen te voldoen. 

5.5 Onverminderd de elders onder deze voorwaarden vastgestelde bepalingen, met betrekking tot de verlenging van de leveringstermijn, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die voortvloeit uit het deel van Whisper Power, als gevolg van het feit dat de cliënt niet voldoet aan een van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of met enige vorm van samenwerking die van hem moet worden verlangd met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 

5.6 In het geval dat de andere partij de levering binnen de overeengekomen of vastgestelde termijn niet aanvaardt, hebben wij het recht rente en opslag kosten in rekening te brengen. 

5.7 Indien de klant weigert de ontvangst te nemen van de hem aangeboden goederen, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien (inclusief vracht en kosten van opslag) verschuldigd door hem. 

5.8 In geval van opzegging van de overeenkomst of geen levering van de goederen door de cliënt, moet hij 10% van de overeengekomen aankoopprijs onmiddellijk betalen aan Whisper Power, onverminderd het recht om aanvullende volledige compensatie van de cliënt te eisen voor de door de annulering veroorzaakte schade, in verband met uitbetaalde kosten en winstderving. 

5.9 Verpakking, afwijkende norm, kan door ons worden aangerekend aan de andere partij. 

5.10 Indien het om een kleine bestelling gaat-dit om uitsluitend te beslissen door Whisper Power-administratie en handling kosten worden in rekening gebracht aan de klant, in aanvulling op de kosten van verpakking en vracht. Dit type kosten wordt in de factuur vermeld als "lagere bestelkosten". De hoogte daarvan en de drempelwaarden worden openbaar gemaakt in onze prijslijst. 

General Terms Whisper Power BV 24-08-2016 


6. ASSEMBLY/INSTALLATION/SERVICES

  1. a. Het werk kan worden uitgevoerd in een ruimte die voldoende is beschermd tegen weersinvloers, goed schoongemaakt, goed verlicht en met een aansluiting op het waterleidingsysteem, indien nodig. De betrokken ruimte moet stolbaar zijn en de cliënt moet ervoor zorgen dat alle voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie enz. volledig worden nageleefd;
  2. b. Het personeel van Whisper Power, zodra zij op de plaats van installatie zijn aangekomen, kan beginnen met hun werk en hun werk gedurende de normale werkuren en ook buiten de normale werkuren blijven uitvoeren, indien Whisper Power dit nodig acht, mits wij, de aannemer, de opdrachtgever hiervan op tijd in kennis stellen;
  3. c. alle kosten op zich te nemen in het geval dat werknemers van Whisper Power of van zijn onderaannemers niet onmiddellijk bij aankomst kunnen beginnen of gedwongen worden het werk te onderbreken, of hun werk in overuren moeten voortzetten; 
  4. d. De toegangswegen tot de plaats van installatie zijn geschikt voor het vereiste vervoer; 
  5. e. De aangewezen plaats van installatie is geschikt voor opslag en montage; 
  6. f. De noodzakelijke afsluitbare opslagplaatsen voor apparatuur, gereedschap en andere zaken zullen aanwezig zijn; 
  7. g. De vereiste en de gebruikelijke hulpkrachten, hulpuitrusting, additieven en industriële materialen (brandstof, olie en smeermiddelen, polijsten en andere kleine materialen, gas, water, elektriciteit, stoom, lucht, verwarming, verlichting, enz.) alsmede de normale meet-en testapparatuur die tot het bedrijf van de cliënt behoort, worden op het juiste moment kosteloos ter beschikking gesteld van de aannemer; 
  8. h. De levering, op eerste verzoek door Whisper Power, van hulppersoneel, kosteloos; 
  9. i. alle kosten te dragen die verband houden met het werk als: demontage van pijpleidingen, uitlaatlijnen, trappen, trappen, enz. die nodig zouden kunnen zijn voor de goede uitvoering van de baan, alsmede de montage en herpositionering van het voorgaande na de reparatie. Voorts: ervoor zorgen dat alle nodige veiligheids-en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en gehandhaafd om te voldoen aan de geldende overheidsvoorschriften met betrekking tot de assemblage/installaties; 
  10. j. Aan het begin van en tijdens de montage zullen alle benodigde producten op de juiste plaats aanwezig zijn; 
  11. k. Alle vereiste veiligheids-en voorzorgsmaatregelen worden genomen en gehandhaafd, evenals de maatregelen die vereist zijn krachtens de desbetreffende overheidsvoorschriften, met betrekking tot de uitvoering van het werk dat aan Whisper Power is toevertrouwd; 
  12. l. adequate verzekering is geregeld-dit tot tevredenheid van Whisper Power en gehandhaafd ten minste voor de duur van de te verrichten werkzaamheden-tegen alle soorten schade als gevolg van ongeval of brand, die kunnen optreden tijdens de voorbereiding of de uitvoering van het werk te doen, zoals toevertrouwd aan Whisper Power.


6.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk jegens de opdrachtgever voor de juiste en tijdige uitvoering van alle voorzieningen, faciliteiten en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de instelling van het te monteren produkt en/of de correcte werking van het produkt in geassemblee toestand, behalve indien en voor zover dit werk wordt verricht door of namens Whisper Power in overeenstemming met gegevens en/of tekeningen die door ons zelf of namens ons zijn gemaakt. 

6.2 Indien een dienst van welke aard dan ook binnen de gebouwen van Whisper Power wordt uitgevoerd, worden alle kosten van het vervoer en alle andere kosten die buiten de grenzen van onze gebouwen worden gemaakt, alsmede alle risico's met betrekking tot de te installeren, te repareren of te vervoeren goederen gedragen door de klant. 

6.3 Onverminderd de bepalingen van het par. 6.1 De opdrachtgever dient in ieder geval op eigen risico, op kosten en op kosten, te verzekeren dat: General Terms Whisper Power BV 24-08-2016 

6.4 Wat de montage-/installatietijd betreft, is artikel 5 eveneens van toepassing.

6.5 Indien het product, na montage of installatie, te verwaarlozen tekortkomingen vertoont, met name die welke nauwelijks van invloed zijn op het verwachte gebruik van het product, sluit het product op tijd niet uit. Whisper Power is bezig deze tekortkomingen zo snel mogelijk te verhelpen.

6.6 Indien en wanneer wij gedwongen zullen worden, wegens te korte tijd door de opdrachtgever toegestaan voor de juiste uitvoering van het werk, of op grond van andere redenen waarom wij, de contractpartij niet de schuld kunnen krijgen, om hulpkrachten van de klant te aanvaarden, kan Whisper Power de verantwoordelijkheid voor de resultaten van de verrichte diensten afnemen.

6.7 Alle schade en de daaraan verbonden kosten, die kunnen ontstaan als gevolg van het feit dat de bepalingen van dit artikel niet of niet tijdig worden nageleefd, komen ten laste van de cliënt.


7. VERGOEDING, OPEISBAARHEID, RENTE EN KOSTEN VAN DE INNING
7.1 De volledige betaling van de goederen vindt plaats op een van de volgende momenten, welke van toepassing is op de eerste plaats:

   1. a. Bij levering. 
   2. b. binnen de op de factuur vermelde termijn; indien goederen worden gebruikt voor de andere partij, wordt de betaling verricht voordat het fabricageproces kan worden gestart. 

7.2 Indien partijen overeenstemming hebben bereikt over levering en levering op rekening, wordt de betaling verricht na ontvangst van de factuur in overeenstemming met de orderbevestiging en de factuur en zonder korting en/of schorsing. Instellen is niet toegestaan.

7.3 De aangegeven betalingsvoorwaarden moeten volledig worden nageleefd, ook wanneer niet-essentiële onderdelen van de levering ontbreken, en het gebruik van de geleverde artikelen niet belemmeren.

7.4 In geval van achterstallige betaling van een factuur, is de wettelijke rente krachtens artikel 6:119a BW (handelsbelang) verschuldigd vanaf de datum van wanbetaling, of in geval van aankoop van de consument: de wettelijke rente overeenkomstig artikel 6:119 BW. Als de andere partij in gebreke is, worden al onze andere vorderingen tegen de klant onmiddellijk betaald. Deze laatste is goed, ook al zal de wederpartij failliet verklaard worden, zal de betaling worden opgeschort, evenals in geval van ontbinding of liquidatie of overlijden (in het geval van een persoon). 

7.5 Bij de andere partij worden extra kosten voor de inning van de kosten in rekening gebracht overeenkomstig de "Report For-Work II" (Report For-Work II = Dutch standard), met een minimum van 115 €, -- per claim.

7.6 Elke betaling door de andere partij dient altijd om de verschuldigde extra kosten voor de inning van de verschuldigde bedragen, de gerechtskosten en de verschuldigde rente en vervolgens in (deel) afwikkeling van die facturen die gedurende de langste periode zijn uitstaan, te regelen, ongeacht de instructie die door de andere partij is gegeven.

7.7 De andere partij kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de termijn van betaling.

7.8 Voorafgaand aan de eerste of voortgezette leveringen behouden wij ons het recht voor om, om zakelijke redenen, betaling vooraf te eisen of te worden voorzien van voldoende zekerheid in een door ons gekozen vorm en, in geval van niet-betaling van de vereiste vooruitbetaling en/of indien wij de vereiste zekerheid niet kunnen verkrijgen, de uitvoering van de opdracht te schorsen of de uitvoering van de opdracht te weigeren of de overeenkomst te annuleren voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, onverminderd ons recht op volledige compensatie.

7.9 Whisper Power heeft het recht om het contract te ontbinden zonder verdere afzetting zodra de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op de meest strikte wijze niet nakomt.


8. KWALITEIT EN ACCEPTATIE; KLACHTEN
8.1 Behalve in het geval dat Whisper Power expliciet verwijst naar een kwaliteitsnorm, hebben de geleverde goederen geen bijzondere eigenschappen of eigenschappen. Deze bepaling geldt ook voor het geval dat onze brochures of algemene documentatie betrekking hebben op specifieke kenmerken, zoals geluidsniveaus, uitlaatemissienormen, certificaten en dergelijke. Als er speciale eigenschappen vereist zijn in het geval van een gespecificeerde levering en levering, moet dit expliciet worden opgenomen in de overeenkomst inzake aankoop en levering. 

8.2 De klant is verplicht de goederen bij aankomst te testen op volledigheid en de aanwezigheid van zichtbare schade. 

8.3 Klachten worden alleen door ons aanvaard als ze onmiddellijk bij ons worden ingediend, in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, respectievelijk binnen 14 dagen gedurende welke hij gebreken redelijkerwijs had moeten manifesteren. Daarop moeten de goederen in kwestie 

General Terms Whisper Power BV 24-08-2016 

Zo snel als praktisch uitvoerbaar en ten koste van de cliënt, zodat we de mogelijkheid hebben om de geldigheid van de klachten vast te stellen. 

8.4 Wij accepteren geen klachten van welke aard dan ook, totdat de klant al zijn verplichtingen jegens ons heeft vervuld. Dergelijke klachten zullen de andere partij nooit in staat stellen de betaling voor andere of meer goederen weg te laten of uit te stellen dan de goederen waarop de klachten betrekking hebben. 

8.5 Voor het geval dat de cliënt verder onderzoek nodig heeft naar de (vermeende) klachten buiten onze eigen gebouwen, zal hij verplicht zijn om ons de kosten terug te betalen. 

8.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3, worden vorderingen en verweermiddelen van de andere partij, op grond van het argument dat de geleverde goederen niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, in ieder geval nietig verklaard na het verstrijken van een jaar na de levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

8.7 Als de overgebrachte goederen niet aan de norm voldoen, is Whisper Power alleen verplicht om de ontbrekende onderdelen of, in voorkomend geval, de reparatie of vervanging van de geleverde goederen te leveren, zoals bij onze exclusieve discretie. Elke andere of verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. 


9. FORCE OVERMACHT
9.1 Overmacht is de titel van alle omstandigheden die buiten onze controle vallen en waarvoor we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld, en/of om welke van de redenen waarom de (verdere) uitvoering van het contract redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd. 

9.2 Overmacht wordt beschouwd als onder andere, maar niet beperkt tot deze: staat van oorlog of belegering, maatregelen genomen door de autoriteiten, verklaring van mobilisatie in Nederland of in het land van herkomst van de te leveren goederen, vordering van voorraden, radicale verandering in wisselkoersen, stakingen, lock-outs, vermindering van de productie als gevolg van tekort aan grondstoffen en hulpstoffen, overstroming, brand, onderbrekingen in het vervoer en andere omstandigheden, die de productie en/of levering en levering ernstig belemmeren. 

9.3 In geval van overmacht hebben wij, naar eigen goeddunken, het recht om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, voor zover het betrekking heeft op een niet-voltooid deel, of om de overeengekomen leveringsperiode voor de duur van de overmacht te verlengen. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor de betaling van enige schade. 

  

10. AANSPRAKELIJKHEID; SCHADELOOSSTELLING
10.1 Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die niet kan worden toegeschreven aan grove nalatigheid of willige intentie van onze kant of die het resultaat is van voorwaarden waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. 

10.2 Whisper Power is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk voornemen van hulparbeiders of ongeschiktheid van goederen van wie of waarvan wij gebruik maken tijdens de uitvoering van de overeenkomst; of voor de uitoefening van rechten door een derde jegens de cliënt, met betrekking tot contractbreuk door hem van een overeenkomst tussen de cliënt en de derde partij, met betrekking tot geleverde goederen; of staking, ziekte, belemmeringen voor invoer, uitvoer of vervoer, nietnakoming door leveranciers van hun verplichtingen, afbraak in de productie, natuurlijke of nucleaire rampen en (dreiging van) 

10.3 Onze aansprakelijkheid tot schadevergoeding mag nooit hoger zijn dan de nominale waarde van de factuur van de geleverde goederen, waarvan schadevergoeding wordt gevorderd. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade aan het bedrijfsleven of de gevolgschade. 

10.4 De opdrachtgever vrijwaart, respectievelijk, schadevergoeding voor alle vorderingen die door derden met betrekking tot de verkochte goederen zijn gesteld. 

10.5 De bepalingen van dit artikel laten onze wettelijke aansprakelijkheid uit hoofde van dwingende bepalingen onverlet. 

10.6 Wij bepalen en reserveren alle juridische en contractuele verdediging die kan worden ingeroepen om onze aansprakelijkheid tegen de klant te eisen, ook voor zover onze medewerkers en personen die niet onder onze controle zijn, voor wiens gedrag we juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld. 


11. GARANTIE EN TERUGGAVE VAN GOEDEREN
11.1 Met betrekking tot producten die niet door ons zijn gemaakt, garandeert Whisper Power deze producten slechts in dezelfde mate als de garantie wordt gegeven aan onszelf door de leverancier. 

11.2 Zonder afbreuk te doen aan de hieronder uiteengezette beperkingen, staat Whisper Power dat de 

General Terms Whisper Power BV 24-08-2016  

   1. producten gemaakt en geleverd door ons zijn in overeenstemming met de specificaties en vrij van defecten. Deze garantie is geldig gedurende een periode van 24 maanden na de datum van levering van het product. Uitzonderingen: (1) Als het betrekking heeft op batterijen: de garantieperiode is beperkt tot een periode van maximaal 24 maanden na de datum van levering van het product uit de fabriek/magazijn of het aantal lading/ontladingscycli zoals aangegeven op het datablad van de betreffende batterijen, wat eerst komt. Voor 2 volt cellen en Lithium ION batterijen bieden wij verschillende garantievoorwaarden, systeem/applicatie afhankelijk. De omgevingstemperatuur rond de batterij mag nooit groter zijn dan 40.oC, wij raden 25oC als werktemperatuur. (2) Indien het betrekking heeft op een WhisperPower generator, een aggregaat of een ander apparaat waarvan een verbrandingsmotor een essentieel onderdeel is, bedraagt onze garantieperiode 24 maanden, of, als alternatief, gedurende een periode van tijd tot een limiet van 1.000 uur (in het geval van een 3000 rpm generator en een 1-cilinder variabele/instelbare rpm generator (zoals ons Piccolo model of Scalino mobile/land model)), (3) respectievelijk van 2.000 uur werking (in het geval van een 1500 rpm generator en instelbare rpm generator met meerdere cilinders (zoals de Genverter multi-cilinder waaier van producten)) is bereikt, afhankelijk van wat het eerst komt. a. een schriftelijke overeenkomst betreffende het bovengenoemde onderhoudscontract, met vermelding van het serienummer en de aankoopdatum; 
   2. b. goedkeuring door Whisper Power van de installatie en inbedrijfstelling; 
   3. c. het exclusieve gebruik van installatiecomponenten, geleverd of goedgekeurd door Whisper Power; 
   4. d. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden kunnen beperkingen worden vastgesteld op het gegarandeerde aantal uren dat zij in bedrijf zijn; 
   5. e. De toegankelijkheid van een onderhoudslogboek, waaruit duidelijk blijkt dat alle voorgeschreven onderhoudstaken zijn uitgevoerd in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen. 
   6. 11.4 Vorderingen met betrekking tot niet-zichtbare defecten of gebreken die onder de garantie vallen, moeten onmiddellijk na de ontdekking ervan worden ingediend, maar in elk geval binnen de in de punten 11.1, 11.2 en 11.3 bedoelde garantieperiode, in een schriftelijke, gespecificeerde kennisgeving van de cliënt aan Whisper Power. Wettelijke aanspraken op grond van deze kwestie moeten binnen een jaar na de indiening van het verzoek op tijd worden ingediend, omdat de pijn van het niet langer geldig is. 
   7. 11.5 De alinea's 11.1, 11.2 en 11.3 zijn eveneens van toepassing op defecten die uitsluitend of grotendeels worden veroorzaakt door de substandaardmontage/installatie door Whisper Power of door derden die door ons worden betrokken. Indien de assemblage/installatie van het product door Whisper Power plaatsvindt, beginnen de in de punten 11.1, 11.2 en 11.3 bedoelde perioden te beginnen op de dag waarop de assemblage/installatie door de contractant is voltooid, met als gevolg dat in dat geval de periode van garantie in elk geval eindigt wanneer 30 maanden na de levering verstreken zijn, alle in overeenstemming met par. 5.4. 
   8. 11.6 De gebreken die onder de in de punten 11.1, 11.2 en 11.3 bedoelde garantie vallen, zullen door de opdrachtgever worden verholpen door middel van herstelling of vervanging van het defecte onderdeel bij de aannemer of elders, of door een deel voor vervanging uit te zenden, dit uitsluitend bij de optie van Whisper Power. Alle kosten die de enige in de vorige zin beschreven verplichting overschrijden, zoals kosten voor vervoer, reis-en verblijfkosten, kosten van onderzoek door een deskundige en kosten voor demontage en montage, maar niet beperkt tot deze kosten, worden door de cliënt betaald. Binnen de grenzen van een "aanpassingsplan", met bepalingen als bedoeld in par. 11.10, kan Whisper Power zijn in de positie om deel te nemen in deze kosten. 
   9. 11.7 De opdrachtgever verleent de contractant bijstand bij demontage-en montagewerkzaamheden op eerste verzoek van Whisper Power. 
   10. 11.8 De opdrachtgever, na schriftelijke toestemming van Whisper Power, kan een noodzakelijke reparatie hebben uitgevoerd door een derde partij op kosten van de opdrachtgever, voor zover de kosten 


11.3 Whisper Power biedt een uitbreiding van de garantievoorwaarden voor generator sets, als een geautoriseerd onderhoudscontract wordt gesloten met een service organisatie, ook geautoriseerd door Whisper Power. In dat geval wordt de garantieperiode verlengd tot vijf jaar na de datum van levering van de betrokken goederen. Voor deze dienst gelden de volgende aanvullende voorwaarden: General Terms Whisper Power BV 24-08-2016 

Dat zal redelijk zijn. Het kostenniveau van de contractant is de bepalende factor om vast te stellen of deze heffingen redelijk zijn. De volgende kostenstanden kunnen als indicatie dienen: kosten van arbeid voor reparatie door een derde in een redelijke verhouding tot het gebrek, met een maximum van 4 uur tegen een uurtarief van maximaal 50 Euro. Deze vergoeding kan periodiek worden herzien en openbaar worden gemaakt door middel van andere publicatiemiddelen. 

   1. 11.9 De derde die een noodzakelijke reparatie mag uitvoeren, wordt door Whisper Power aangewezen in overleg met de opdrachtgever. Reparatie door een derde partij in overeenstemming met deze paragraaf van het artikel zal alleen mogelijk zijn: a. Whisper Power is in de positie om de diensten van reparatie of service partners, geautoriseerd door ons te starten; 
   2. b. indien er een onevenredig verschil is tussen de noodzakelijke kosten voor het vervoer van het product naar de ruimten van Whisper Power en de kosten van de reparatie ter plaatse; 
   3. c. Indien in verband met de omstandigheden van de cliënt niet van hem kan worden verlangd dat hij de reparatie ter plaatse van de opdrachtgever heeft uitgevoerd. 
   4. 11.10 "Plan van Accommodatie": Whisper Power heeft een plan van accommodatie gecreëerd, op grond waarvan de volgende vergoedingen worden toegekend om te delen in de kosten, normaliter te wijten aan de opdrachtgever, in het geval van de garantie reparaties: a. Retourzending gratis: als er een reparatie in de gebouwen van Whisper Power moet plaatsvinden, stuurt de opdrachtgever de generator of het defecte onderdeel kosteloos naar Whisper Power, die dan de gerepareerde of vervangen generator of een deel gratis zal retourneren naar het huisadres van de eigenaar of de werf, maar niet vrij aan boord van het schip. Retourzending zal plaatsvinden op basis van standaardverzendvoorwaarden, zoals groupage en zeevracht en, indien mogelijk, in combinatie met een regelmatige verzending van goederen door Whisper Power aan haar distributeurs. De eventuele douanerechten en invoerrechten worden door de cliënt gedragen. Een uitzondering op het voorgaande kan zijn verre bestemmingen, wanneer de kosteloze levering redelijkerwijs niet kan worden verwacht, wegens ligging, omstandigheden of buitensporige kosten (voorbeeld: afgelegen eilanden, afgelegen gebieden, oorlogslanden, enz.). Indien de cliënt niet in een gebied met een normale infrastructuur is gevestigd, nemen hij en Whisper Power advies over de vervoersmethode en betalen zij die deel van de kosten in kwestie; 
   5. b. Solely in het geval dat Whisper Power en de cliënt hebben ingestemd met het uitvoeren van een garantie reparatie in situ, al dan niet met de hulp van een derde partij, Whisper Power moet een vergoeding voor de volgende soorten van kosten: 1) Kosten van arbeid voor het verwijderen en opnieuw installeren van de generator op een uurtarief van 50 Euro maximum en met een maximum van 4 uur als het gaat over het dek machines en van 1 uur als op dek machines of een generator in een voertuig. 2) Reizende uren met een maximum van 2,5 uur en autokosten tot een maximum van 0,25 Euro/km en niet meer dan 150 kilometer volledig. Deze tarieven kunnen op gezette tijden worden gewijzigd en met andere middelen dan dit document openbaar worden gemaakt. 
   6. 11.11 In ieder geval zijn gebreken die niet onder de garantie vallen, geheel of gedeeltelijk voorkomend als gevolg van: a. Verzuim van de cliënt om gevolg te geven aan bedienings-en onderhoudsinstructies of aan het uitoefenen van een andere vorm van gebruik dan normaal gesproken wordt verwacht; onbevoegde reparaties, gebrek aan onderhoud of toezicht, bevuiling, verwaarlozing en het gebruik van onvoldoende of vervuilde brandstof, smeerolie of koelmiddel; of afwijkingen ten gevolge van het gebruik van smeermiddelen of koelvloeistoffen die niet met elkaar verenigbaar zijn; 
   7. b. defecten die niet onder de noemer materiële en/of constructiefouten vallen, zoals defecten die voortvloeien uit normale slijtage, interne en externe verontreiniging, roest en beschadiging van de verf, vervoer, bevriezing, beschadiging door water, oververhitting, overbelasting en/of uitval van het product; 
   8. c. Reparatie, indien nodig, van onderdelen die zijn onderworpen aan normale slijtage, zoals maar niet beperkt tot: waaiers en afdichtingen van waterpompen, olie-, brandstof-en luchtfilters, alsmede onderhoudsmaterialen, zoals olie, koelmiddelen en smeermiddelen. Indien dergelijke onderdelen tijdens de reparatie moeten worden vervangen, worden zij ten laste van de cliënt gebracht; 

General Terms Whisper Power BV 24-08-2016 

   1. d. Schade en gebreken als gevolg van ongevallen, extreme zeefening, ongunstige weersomstandigheden, zoals onweer, blikseminslag en inundatie; 
   2. e. Schade en defecten die het gevolg zijn van het vervallen van een defect met behulp van een automatische start-/stopvoorziening, zelfs indien deze apparatuur door Whisper Power of een van haar erkende dealers is geleverd; 
   3. f. Onjuiste of defecte installatie door andere partijen dan Whisper Power, met inbegrip van de cliënt, echter met uitzondering van de bepalingen in par. 11.5.; 
   4. g. gebruikte materialen of goederen die op verzoek van de aangever worden toegepast; materialen of goederen die door de cliënt aan Whisper Power voor verwerking of verwerking zijn geleverd; 
   5. h. Materialen, goederen, verwerkingsmethoden en constructies, die door de opdrachtgever, door middel van specifieke instructies, worden toegepast, alsmede alle materialen of goederen die door of namens de cliënt worden geleverd. 
   6. 11.12 Wat mariene aggregaten betreft, zijn aanvullende beperkingen van toepassing met betrekking tot het gebruik en de omstandigheden waaronder deze generatoren worden gebruikt: 
   7. 11.13 Met betrekking tot mobiele aggregaten zijn aanvullende beperkingen van toepassing met betrekking tot het gebruik en het gebied of de omstandigheden waaronder deze generatoren worden gebruikt: 


a. De standaardspecificaties van mariene generatoren zijn gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 25 ° C, atmosferische druk op zeeniveau (atmosferische druk van 100 kPa) en een relatieve luchtvochtigheid van 30%. Indien de generator wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van meer dan 40 ° C, tegen de hierboven vermelde luchtdruk en/of een hogere relatieve luchtvochtigheid, moet de maximale output van de generator worden verminderd; 

b. niet gedekt door garantie zijn de defecten die het gevolg zijn van water dat in de cilinders of het motorblok binnengaat, tenzij de schade het directe gevolg is van een duidelijk en duidelijk defect van de generator, waarop de garantie van toepassing is; * 

c. niet gedekt door garantie zijn die defecten die het gevolg zijn van een verstopte of niet goed werkende antistollklep, een lekkende pakking of afdichting van de waterpomp, losse slangklemmen, te lange startprocessen, condensatie of invloeden van buitenaf; * 

d. Niet gedekt door garantie zijn die defecten die het gevolg zijn van water dat door de uitlaatgasassemblage, zelfs als er geen voor de hand liggende oorzaak kan worden vastgesteld en zelfs als de generator en het uitlaatsysteem zijn geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie instructies. * 

*Toelichting betreffende par. 11.12. b., c. en d.: 

In het geval van een "nat" uitlaatsysteem, zoals gebruikelijk is voor (plezier) ambacht, kan Whisper Power nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade en defecten die het gevolg zijn van (zee) water dat binnenkomt via de uitlaat. Een nat uitlaatsysteem heeft een open verbinding tussen de cilinders van de motor en het uitlaatsysteem. Door middel van een absoluut professionele installatie en door strikt vasthouden aan alle vereiste voorzorgsmaatregelen in overeenstemming met de installatie-instructies, het risico van water dat via dit systeem wordt geminimaliseerd, maar kan nooit helemaal worden uitgesloten. Onder andere: extreme omstandigheden op zee, extreem vehement bewegingen en overmatige heeling van de boot kan de oorzaak van het water invoeren in de motor, waardoor schade. 

a. De standaardspecificaties van mariene generatoren zijn gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 25 ° C, atmosferische druk op zeeniveau (atmosferische druk van 100 kPa) en een relatieve luchtvochtigheid van 30%. Als de generator wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van maximaal 40 ° C en een hoogte van maximaal 500 m, moet de maximale output van de motor worden verminderd. 

In het geval van een mobiele generator die wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van meer dan 40 ˚ C en op grotere hoogte, moet de maximale output worden verminderd en de voorzieningen die verder gaan dan de standaardspecificaties, zoals grotere koelradiatoren, enz.; 

b. Als een mobiele generator wordt geleverd door een geautoriseerde dealer of een distributeur, moet een toepassingstest worden uitgevoerd en moet assistentie bij de installatie worden aangeboden en moet deze worden geaccepteerd. Indien nodig, uitsluitend voor Whisper Power om te beslissen, de generator set moet worden in opdracht van de Whisper Power service organisatie; 

c. Het kan mogelijk zijn dat Whisper Power niet in staat is om garantie of service te verlenen als een mobiele generator, met of zonder het voertuig, wordt uitgevoerd in een land waar de gebruiksvoorwaarden grotendeels afwijken en/of op plaatsen waar de dienstverlening moeilijk is General Terms Whisper Power BV 24-08-2016 


11.14 Met betrekking tot de garantie op reparatiewerkzaamheden, reserveonderdelen en diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Whisper Power verleent een garantie van 6 maanden op de reparatie en revisie van taken, op voorwaarde dat de reparatie werk omvat alle processen, vervangingen, wijzigingen en leveringen, zoals noodzakelijk worden geacht door Whisper Power en dat de cliënt heeft afgezien van het beïnvloeden op enigerlei wijze de aard of de uitvoering van het werk te doen. De garantieperiode vangt aan na de tests, die door ons onmiddellijk na de reparatie of de revisie worden uitgevoerd, ongeacht of het product onmiddellijk daarna opnieuw in gebruik wordt genomen. Eventuele gebreken die zich binnen deze termijn voordoen en die voortvloeien uit gebrekkige materialen die door Whisper Power of door personeel van ons-dit alles uitsluitend naar keuze van Whisper Power-worden toegepast of gebrekkig worden toegepast, worden zo spoedig mogelijk en onder dezelfde voorwaarden als bepaald in par. 11.5, mits het (de) defect (en) binnen 8 dagen na de eerste verschijning van het defect schriftelijk aan Whisper Power wordt gemeld. 

11.15 De garantieperiode, bepaald in par. 11.13 wordt niet verlengd na reparatie van het (de) defect (en). 

11.16 Geen garantie zal worden verleend over onderdelen, geleverd maar niet voorzien door Whisper Power, in het geval van een schijnbaar defecte installatie. 


verstrekken. Grotendeels afwijkende gebruiksomstandigheden zijn bijvoorbeeld: extreem hoge of lage omgevingstemperaturen, zandige en stoffige omstandigheden (woestijnen), gebieden met hoge hoogte, trillingen of schokken (off-road toepassingen) en militaire toepassingen; 

d. De levering van producten voor speciale toepassingen en ongewone omstandigheden (zo genoemd "specials") kan schriftelijk worden overeengekomen tussen Whisper Power en de klant, na goedkeuring van de aanvraag door Whisper Power en wanneer alle vereiste wijzigingen zijn uitgevoerd, de garantievoorwaarden zijn gewijzigd, er voldoende training is gegeven en er een lokale service outfit beschikbaar is. 

Geen garantieclaims worden aanvaard indien: 

a. Onoordeelkundige toepassing van het gerepareerde of gereviseerd product; 

b. de vluchthandboek en/of de instructies/indicaties van Whisper Power zijn niet in acht genomen; 

c. Reparatie van de defecten is uitgevoerd door ongeautoriseerde derden. 


12. OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM; EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 Zodra het product geacht wordt te zijn geleverd in de zin van artikel 5, lid 4, draagt de cliënt het risico voor alle directe en indirecte schade die zich kan voordoen bij of via het product, tenzij de contractant verantwoordelijk kan worden gesteld. Indien de cliënt, na kennisgeving van verzuim, het product niet aanvaardt, heeft Whisper Power het recht de klant in rekening te brengen voor de kosten van opslag van het product. 

12.2 Wij behouden de titel voor alle door ons geleverde goederen tot het moment dat de klant ons heeft betaald: alles wat verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot de geleverde of te leveren goederen of daarmee verband houdende werkzaamheden die op grond van een dergelijke overeenkomst uitgevoerd of uitgevoerd worden: alle vorderingen met betrekking tot het niet-nakomen van deze verplichting (en) van de andere partij, voortvloeiend uit de overeenkomst (en). 

12.3 De andere partij heeft geen recht op het recht op behoud van de kosten van opslag of om deze kosten te dekken tegen verplichtingen die hij zou moeten uitvoeren. 

12.4 Indien de andere partij in gebreke blijft met betrekking tot de in par. 12.2, we hebben het recht om alle goederen die eigendom zijn van de plaats waar ze zich bevinden terug te nemen. 

12.5 In tegenstelling tot de bepalingen van de punten 12.2 en 13.1 worden de gevolgen van het eigendomsrecht van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van de staat van bestemming van de goederen, indien deze wet voor het voorbehoud van titel gunstiger bepalingen bevat dan de Nederlandse wet bepaalt. In dat geval is het eigendomsvoorbehoud van toepassing op alle goederen en alle vorderingen waarvoor op grond van het recht van het land van bestemming een wettelijk geldig eigendomsvoorbehoud kan worden vastgesteld. 

  

13. TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER
13.1 Alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Whisper Power worden geregeld door de Nederlandse wetten. 

General Terms Whisper Power BV 24-08-2016 

13.2 Toepasselijkheid van de Weense verkoopovereenkomst (CISG) is uitgesloten. 

13.3 Het bevoegde gerecht te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd ten aanzien van alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, behalve in gevallen waarin dwingende bepalingen anders zijn voorgeschreven, of indien wij, in onze hoedanigheid van eiser of verzoeker, het vonnis van het bevoegde gerecht van de woonplaats van de andere partij trachten te beoordelen. 


14. ALGEMEEN
14.1 Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden tot op zekere hoogte ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden van kracht en van kracht. De partijen streven er dan naar overeenstemming te bereiken over een geldige en op wettige wijze afdwingbare gewijzigde bepaling die, voor zover mogelijk, de bedoelingen en de beoogde economische resultaten vertegenwoordigt, uitgedrukt in de bepalingen die ongeldig zijn of zijn gebleken. 


Drachten, Nederland, 24- Augustus 2016 
DOSSIERNUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL NOORD NEDERLAND 01120025